Főoldal » FONI

FONI

Fogyatékos Személyek Nappali ellátása

Speciális, szakosított szakmai segítséget ajánlunk azoknak a személyeknek és családoknak, akik számára a fogyatékkal élő családtagjuk napközbeni felügyelete, fejlesztése nem megoldott.
Csoportjainkat, foglalkozásainkat életkorra, fogyatékosság típusára és mértékére tekintettel szervezzük meg.

Szolgáltatáselemek:

Gondozás:
Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését. Értelmi-, látás-, hallás- és mozgássérült gyermekek, fiatalok és felnőttek napközbeni ellátása, gondozása. Ezen belül: higiéniai feltételek biztosítása, tanítása, tisztálkodás, öltözködés.

Tanácsadás:
Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. Önálló életvitelre, döntésre való felkészítés: háztartási, életvezetési, ügyintézési tudnivalók. Problémamegoldás, döntéshozatal, segítségkérés és elutasítás, személyi biztonság, veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. Az egyéni fejlesztési tervek alapján különböző foglalkozások keretein belül lehetősége van az ellátottaknak, hogy egyéni  képességeik, adottságaik mentén fejlesztésben részesülhessenek.

Közösségi fejlesztés:
Egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló,  kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat  kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg. Közösségi szolgáltatások/fejlesztés társas kapcsolatok kialakításának-;  beilleszkedés segítése, konfliktuskezelés.
Kulturális tevékenységek színterei:
– klubfoglalkozások (tv. nézés, könyvkölcsönzés, zenehallgatás, számítógép használat)
– játékos vetélkedők, versenyek
– kirándulások
– színház-, múzeumlátogatások,
– közös ünnepek
– egészségnapok
– részvétel a település rendezvényein

Készségfejlesztés:
Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését  szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás:
Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek  intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját  háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

Étkeztetés:
Gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál.

Esetkezelés:
Az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló,  megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az  igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.

Felügyelet:
Az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló,  személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll.

Pedagógiai segítségnyújtás:
Szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan  viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé,  gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére.

Gyógypedagógiai segítségnyújtás:
A fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló – a gyógypedagógia körébe tartozó – komplex  tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok  korrekciója és a rehabilitáció érdekében. Pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás egyéni igények figyelembevételével  történik. Szabadidő eltöltésére fel kell kínálnunk azokat a lehetőségeket, programokat, amelyekben szívesen részt vesznek. A  szabadidő eltöltésére szervezett programok, ünnepek, helyi szokások különösen alkalmasak, így a közösséggé válás  kialakítására, formálására. A különböző helyszínekre való eljutás (mozi, színház, múzeumok, koncertek, kirándulások) speciális  busz igénylésével történhet. Fontos, hogy akadályozottságaik figyelembevételével, családias környezetben önállóságra  ösztönözzük az ellátottakat, lehetőséget teremtsünk az aktív életbe való bekapcsolódásra és munkatevékenységek végzésére.

Az ellátásért fizetendő térítési díj:

Intézményi térítési díj 2023. április 01-től:

Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye:

  • tartózkodás: 0.- Ft / nap
  • tartózkodás, étkezéssel: 720.- Ft / nap

Az ellátás kérelmezhető az alábbi elérhetőségeken:

6120 KISKUNMAJSA, Kuksós u. 80.; tel: 06-77/420-196